Projekty

.

 

Názov projektu  „Inšpirujme k prírodným vedám“

Operačný program:  Vzdelávanie

Opatrenie:  Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj

Hlavné aktivity : modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov a vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Termín realizácie: február 2014 – november 2015

Cieľom projektu: je modernizácia vyučovacieho procesu prírodovedných predmetov (BIO, FYZ, CHEM, MAT). Projekt prispieva k rozširovaniu digitálnych a jazykových zručností žiakov školy. Podporuje zavádzanie inovatívnych metód a foriem vzdelávania vo vyučovacom procese.

 

 

.

    

 

Názov projektu  „Zvyšovanie kvality vzdelávania na SŠ s využitím elektronického testovania“

Poskytovateľ: NUCEM

Operačný program Vzdelávanie

Termín realizácie: január 2014 – december 2015

Cieľ projektu: inovovať a realizovať systém testovania na škole v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania

Škola je do projektu zapojená už druhý školský rok a je zaradená medzi certifikačné školy, ktoré majú oprávnenie vykonávať rôzne typy elektronických testovaní.

Od septembra 2014 sme realizovali:

 1. Dotazník Klíma školy a klímy triedy pre žiakov
 2. Dotazník Klíma školy pre učiteľov
 3. Testovacie zošity zo SJL, ANJ, NEJ a MAT – príprava na Maturitu online 2015
 4. Príprava na Generálnu skúšku Maturity online 2015 – z predmetov SJL, MAT

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
  Hubeného 23, 834 08 Bratislava
 • 02 44 88 41 41
  fax: 02 44 88 11 09
  www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria