Kritéria na prij. skúšku do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia Kritéria na prij. skúšku do 1. ročníka osemročnej formy štúdia

.

Kritéria na prij. skúšku do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia

 

 

Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava

Č.j: 79/2018 Bratislava 25.1.2018

 

 

Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2018/2019 v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25.1.2018 a po vyjadrení rady školy určuje kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2018/2019.

 

Do 1. ročníka štvorročného štúdia s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov v školskom roku 2018/2019 prijmeme 56 žiakov.

 

Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie a splnil podmienky prijímacieho konania.

 

 

Prijímacia skúška do 1. ročníka štvorročného štúdia sa koná 14. mája 2018 a 17. mája 2018.

 

Začiatok skúšky je o 8,00 hod.

 

Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímaciu skúšku do 30. 4. 2018 na základe riadne zaevidovanej prihlášky na štúdium na tunajšej škole do 20.4.2018.

 

Forma prijímacej skúšky do 1.ročníka štvorročného štúdia:

písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy.

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje:

diktát a úlohy zamerané na zvukovú rovinu jazyka, slovnú zásobu, tvarovanie, vetnú skladbu, sloh, slohové útvary a žánre a na teóriu literatúry.

Písomná skúška z matematiky obsahuje:

čísla, zlomky, percentá, mocniny a odmocniny, úprava výrazov, lineárne rovnice a nerovnice, slovné úlohy, obvody a obsahy rovinných útvarov, povrchy a objemy telies a kombinatorické úlohy.

 

Čistý čas na vypracovanie každej písomnej skúšky je 60 minút.

 

Žiakovi sa povoľuje pri skúške používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo). Žiak môže používať kalkulačku. Nepovoľuje sa používať mobilný telefón.

 

Za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry môže žiak získať maximálne 50 bodov.

Za písomnú skúšku z matematiky môže žiak získať maximálne 50 bodov.

 

Kritérium na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 

Celkový počet bodov získaných na prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky je 100 bodov.

Prijímacia skúška do 1. ročníka štvorročného štúdia je úspešná, ak uchádzač získa aspoň 50 bodov z celkového počtu.

 

Prijatie bez prijímacej skúšky

 

Žiak bude prijatý bez prijímacej skúšky, ak dosiahne úspešnosť najmenej 90% v každom predmete samostatne v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ( § 65 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z.).

 

Podmienky prijatia do 1. ročníka štvorročného štúdia

na šk. rok 2018/2019

1. Umiestnenie na 1.-56. mieste na základe súčtu získaných bodov:

a) za úspešné vykonanie prijímacej skúšky,

b) za prospech na konci 8. ročníka ZŠ a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ v predmetoch SJL, CJ, DEJ, ZEM, MAT, FYZ, PRI a CHE, uchádzač môže získať maximálne 64 bodov za študijné výsledky na ZŠ, pričom za každú známku výborný z vyššie uvedených predmetov získa 4 body, za známku chválitebný 3 body, za známku dobrý 1 bod (ak sa žiak učil dva cudzie jazyky, berie sa do úvahy lepšia známka),

c) za celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka v školskom roku 2017/2018 v predmetoch SJL a MAT (uchádzač môže získať za TESTOVANIE žiakov 9. ročníka maximálne 26 bodov),

za výsledky dosiahnuté v TESTOVANÍ žiakov 9. ročníka sa započítavajú body podľa nasledujúcej tabuľky:

 

Úspešnosť

v %

POČET PRIDELENÝCH BODOV

slov. jazyk a lit.

matematika

100 - 96

13

13

95 - 91

12

12

90 - 86

11

11

85 - 81

10

10

80 - 76

9

9

75 - 71

8

8

70 - 66

7

7

65 – 61

6

6

60 – 56

5

5

55 – 51

4

4

50 – 46

3

3

45 – 41

2

2

40 - 36

1

1

 

 

 1. za výsledky súťaží a predmetových olympiád v šk. roku 2016/2017 a 2017/2018, ktorých vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR.

 

Započítava sa jedenkrát najlepšie umiestnenie v najvyššom kole danej súťaže.

 

Umiestnenie

Pridelené body

Okresné (obv.) kolo

Krajské kolo

Celoštátne kolo

1. miesto

10

15

20

2. miesto

8

13

18

3. miesto

6

11

16

úspešný riešiteľ

4

9

14

 

Úspešnosť, ak nie je uvedená na prihláške, musí žiak preukázať originálom alebo overenou kópiou potvrdenia najneskôr do 8.00 hod. v deň konania prijímacej skúšky.

Výsledky športových a iných súťaží sa neberú do úvahy.

 

2. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č.245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač ( pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacej skúšky), ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti uchádzač odovzdá spolu s prihláškou.

 

 1. Prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý dosiahol vyšší počet bodov v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a potom v Testovaní z matematiky.

 

 

Riaditeľka školy zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa konania prijímacej skúšky na w- stránke školy. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov podľa číselných kódov zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní.

 

 

Zápis na štúdium:

termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium oznámi škola zákonnému zástupcovi uchádzača spolu s rozhodnutím o prijatí.

 

Ak sa prijatý uchádzač v stanovenej lehote nezapíše, riaditeľka školy začne správne konanie o zrušení rozhodnutia podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

 

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia platia len pre školský rok 2018/2019.

 

Mária Rodziňáková, riaditeľka školy

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
  Hubeného 23, 834 08 Bratislava
 • 02 44 88 41 41
  fax: 02 44 88 11 09
  www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria