Prev. poriadok ŠJ

Prevádzkový poriadok školskej jedálne


 

 INTERNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Kontakt na vedúcu ŠJ: Pevná linka: 02/44 88 11 03, 

e-mail:  rapcanovao@gmail.com

 

            Výživa detí  má svoje špecifiká, ktoré musíme pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektovať. Aby sa dieťa zdravo vyvíjalo, musí byť strava energeticky primeraná a musí obsahovať všetky potrebné živiny. Často sa zabúda na skutočnosť, že účasť na vyučovaní v škole, stála pozornosť a aktívna spolupráca kladie na dieťa zvýšené nároky, nielen po stránke psychickej, ale aj na kvalitu stravy a stravovací režim.

            Školská jedáleň sa snaží dodržiavať zásady stravovania aj pri zostavovaní jedálneho lístka. V rámci 5 stravovacích dní v jednosmennom stravovaní, jedálny lístok v týždni obsahuje dve hlavné jedlá s mäsovým pokrmom, jedno hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom – znížená dávka mäsa, dve odľahčené jedlá t. j. jeden múčny pokrm a jeden zeleninový pokrm alebo pokrm bez mäsa. K mäsovým jedlám zaraďujeme rôzne zeleninové šaláty. Snažíme sa, aby deti konzumovali aj dostatočné množstvo ovocia a pili mlieko.

            ŠJ poskytuje stravovanie žiakom gymnázia, zamestnancom školy a cudzím stravníkom vo forme obeda.

 

Pokyny pre stravníkov na odber obedov

Spôsob úhrady na účet Štátna pokladnica

Číslo: SK 15 8180 0000 0070 0047 1672

  

1./ trvalým bankovým príkazom       2./internet bankingom

3./ prevodným príkazom v banke

Denný poplatok  za odobraté jedlo

obed

 

Réžia

SUMa/MESIAC

Žiaci ZŠ Hubeného 25

1,22 €

7,- €

,-

31,40 €

 

Žiaci do 15 rokov

PRIMA, SEKUNDA, TERCIA

KVARTA

 

1,22 €

0,10 €

 

26,40 €

Žiaci nad 15 rokov

KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, OKTÁVA

ŽIACI  1.  AŽ  4.  ROČNÍKA

1,33 €

0,10 €

28,60 €

 

 

Pokyny pre stravníkov na odber desiatej

 

 

 

Spôsob úhrady na účet Štátna pokladnica

Číslo: SK 15 8180 0000 0070 0047 1672

 

1./ trvalým bankovým príkazom 2./internet bankingom

3./ prevodným príkazom v banke

Denný poplatok za odobraté jedlo

desiata

 

 

SUMA/MESIAC

 

 

 

 

Žiaci do 15 rokov

PRIMA, SEKUNDA, TERCIA

KVARTA

 

0,71 €

 

14,20 €

Žiaci nad 15 rokov

KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, OKTÁVA

ŽIACI 1. AŽ 4. ROČNÍKA

0,73 €

 

14,60 €

 

 

Stravu je možné platiť:

 1. trvalým príkazom v banke; 2. príkazom cez internetbanking; 3. prevodným príkazom v banke

 2. číslo účtu SK15 8180 0000 0070 0047 1672

 3. ako variabilný symbol uvádzajte  pridelený kód žiaka (získate u vedúcej ŠJ)

 4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly)

 5. Stravné musí byť uhradené k 25. dňu predchádzajúceho mesiaca! (napr. stravné za november je potrebné uhradiť do 25.októbra), strava sa platí zálohovo na 20 pracovných dní v mesiaci

 6. Vyúčtovanie preplatkov bude v mesiacoch január a máj

 7. Stravné lístky po zaplatení sa vydávajú posledné 3 pracovné dni v mesiaci.

 8. Pri mínusovom stave na účte stravníka nebudú vydané stravné lístky!

 

Objednávanie a odhlasovanie stravy:

 1. Rodič alebo žiak odhlasuje desiatu do 14.00 hod. na nasledujúci deň, poprípade na celý týždeň

 2. V prípade ak dieťa po chorobe, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole, nastupuje do školy, je možné ho prihlásiť na desiatu deň vopred

 3. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 4. Pri strate alebo zabudnutí stravného lístka na desiatu sa žiak bude hlásiť u vedúcej ŠJ

 5. Sumu za desiatu je možné uhradiť spolu s obedom

 6. Kontakt na vedúcu ŠJ: Pevná linka: 02/44 88 11 03,

e-mail: rapcanovao@gmail.com

 

 

Vedúca ŠJ: Oľga Rapčanová

               

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
  Hubeného 23, 834 08 Bratislava
 • 02 44 88 41 41
  fax: 02 44 88 11 09
  www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria