Školský poriadok

 

 

 

Gymnázium, Hubeného 23, 834 08  Bratislava

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

 

Úvodné ustanovenia

 

     Riaditeľka Gymnázia, Hubeného 23 v Bratislave vydáva školský poriadok v zmysle

§ 153 ods. 1 zákona č.245/2008 Z.z.. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov, pedagogických a ostatných pracovníkov školy.

 

 1. Organizácia vyučovania: vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu hodín, ktorý je záväzný pre všetkých žiakov a pracovníkov školy.

 

 1. V pracovných dňoch je škola otvorená od 7,15 hod..V dňoch pracovného voľna je škola zatvorená , cez prázdniny je otvorená v čase úradných hodín, ktoré sú zverejnené na stránke školy.

 

 1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie 15 minút pred začiatkom prvej vyučovacej  hodiny.

Na nultú vyučovaciu hodinu vstupujú žiaci do školy pod dozorom vyučujúceho.

Po skončení ôsmej vyučovacej hodiny žiaci budovu školy opúšťajú pod dozorom vyučujúceho.

 

 1. Žiaci sa stravujú v školskej jedálni ( zabezpečuje desiatu a obedy) podľa osobitne vypracovaného harmonogramu.

 

 1. Každý návštevník školy pri vstupe do budovy školy je povinný zapísať sa na vrátnici, uviesť dátum , čas príchodu a  meno zamestnanca školy, ktorého ide navštíviť. Pri odchode je povinný uviesť čas odchodu a podpísať sa.

 

 1. Žiaci pri odchode zo školy počas vyučovania opúšťajú budovu školy len s podpísanou priepustkou triednym učiteľom resp. vyučujúcim nasledujúcej hodiny alebo vedením školy. Priepustku odovzdajú vrátničke. Prísne sa zakazuje opúšťať budovu školy počas vyučovania.

 

 

Časový harmonogram vyučovania:

 

hodina                                           čas

 

 1.                                    7,20 –   8,05
 2.                                    8,15 –   9,00
 3.                                    9,10 –   9,55
 4.                                   10,05 – 10,50
 5.                                   11,10 – 11,55
 6.                                   12,05 – 12,50
 7.                                   13,00 – 13,45
 8.                                   13,55 – 14,40
 9.                                   14,45 – 15,30

                                      

          Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

 

 1. Vyučovanie sa uskutočňuje podľa  školského vzdelávacieho programu. V triede príma, kvinta a 1.roč. 4-ročnej formy podľa inovovaného učebného plánu.

 

 1. Vyučovací proces je realizovaný v učebniach, v laboratóriách a telocvičniach, v posilňovni, multifunkčnom ihrisku. V niektorých prípadoch aj mimo školy (múzeá, divadlá, výstavy a pod.).

 

 1. Žiaci sa cez prestávku zdržiavajú v triedach a na chodbách a počas voľnej hodiny vo vestibule školy alebo vo vyhradenej miestnosti pod dozorom učiteľa .Je prísny zákaz pre žiakov cez prestávky opúšťať budovu školy.

 

 1. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok pri vchode do budovy školy a chodbách vykonávajú učitelia dozor. Žiaci sú povinní rešpektovať ich pokyny ako aj pokyny ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

 

 1. Počas voľných hodín je žiakom  zakázané zdržiavať sa na chodbách a svojim správaním rušiť vyučovanie v triedach.

 

 1. Všetky požiadavky voči škole – potvrdenia, žiadosti a pod. predkladajú žiaci v kancelárii školy až po podpise triednym učiteľom.

 

 1. Úradné hodiny pre rodičov sú denne v kancelárii školy.

 

 1. Informácie o prospechu, správaní a dochádzke žiakov poskytuje zákonným zástupcom triedny učiteľ e-mailom, na zasadnutí rodičovského združenia a vyučujúci jednotlivých predmetov na konzultačných stretnutiach alebo e-mailom.

 

 1. Riaditeľka školy môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka:

 

     a) uvoľniť žiaka čiastočne alebo úplne z vyučovania povinného predmetu telesná

    výchova na základe lekárskeho potvrdenia.

 

    Necvičiaci žiaci sú povinní byť na vyučovacej hodine a plniť pokyny vyučujúceho.  

    Zákonní zástupcovia žiakov môžu písomne požiadať riaditeľku školy o uvoľnenie žiaka z účasti na týchto hodinách.

 

      b) poskytnúť úľavu vo vyučovaní žiakom zaradených do športových oddielov, ak    sa tréningy alebo súťaže realizujú v čase vyučovania,

  

      c) povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí 

 

      d) povoliť prerušenie štúdia žiakovi, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku,

     

      

 

 

 

 

 1. Časť

 

 

Pravidlá správania a povinnosti žiakov

 

 1. Žiaci nesmú svojim konaním obmedzovať práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

 

 1. Žiaci zodpovedajú za svoje správanie v škole aj mimo školy. Správajú sa tak, aby robili česť škole aj sebe.

 

 1. Žiaci sú povinní pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, majú si osvojiť vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou, pripravovať sa na tvorivú prácu, prípadne na výkon povolania.

 

 1. Žiaci si majú osvojovať  základy vlastenectva, humanity, demokracie, správať sa podľa nich, rešpektovať a plniť pokyny zamestnancov  školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi školy.

 

 1. Žiaci sú povinní rešpektovať práva a slobodu, ctiť si ľudskú dôstojnosť, svojich spolužiakov a zamestnancov školy.

 

 1. Žiaci sú povinní chrániť si vlastné zdravie i zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole i jej okolí.

 

 1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie (povinných, voliteľných,  nepovinných predmetov a triednické hodiny) a na všetky školské podujatia včas a riadne pripravení, vhodne a čisto oblečení a upravení.

 

 1. Žiaci sú povinní dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny školského poriadku a dodržiavať aj iné vnútorné predpisy školy (laboratórny poriadok, bezpečnostné predpisy a iné).

 

 1. Žiaci sú povinní šetriť školské zariadenie, chrániť ho pred poškodením, hospodárne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami. V prípade poškodenia alebo zničenia školského majetku sú povinní postarať sa o jeho opravu resp. uhradiť škodu.

 

 1. Žiaci sú povinní okamžite odovzdať nájdenú cudziu osobnú vec (odev, obuv, školské pomôcky, hodinky, mobilné telefóny a pod. ) p. prof. Al Zafari, prípadne doniesť do kancelárie školy.

 

 1. Týždenníci sú povinní nahlásiť neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine do piatich minút od začiatku vyučovacej hodiny v zborovni alebo v kancelárii školy, hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny. Po skončení vyučovacej hodiny zotrieť a umyť tabuľu.

 

 1. Žiaci sú povinní prezúvať sa v zimnom období, t.j. od 1. novembra do 31. marca a v letnom období v prípade nepriaznivého počasia. Na tento účel slúžia šatne.

 

 1. Po skončení vyučovania je žiak povinný dať do poriadku svoje miesto a okolie. Z triedy odchádza disciplinovane v sprievode vyučujúceho poslednej hodiny. V triede zostanú vyložené stoličky, pozatvárané okná a zotretá tabuľa.

 

 1. Žiaci sú povinní informovať sa o suplovacích hodinách na nasledujúci deň, ktoré je sprístupnené  na stránke školy najneskôr po 5.vyučovacej hodine.

 

 1. Žiaci sú povinní prihlasovať sa na voliteľné prípadne nepovinné predmety v stanovenom termíne.

 

 1. Žiaci sú povinní správať sa disciplinovane v školskej jedálni a sú povinní rešpektovať pokyny dozorkonajúcich učiteľov a pracovníčok školskej jedálni.

 

 1. Vstup do školskej jedálne v čase obeda je povolený len stravujúcim sa žiakom.

 

 1. Žiaci sú povinní nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iné zmeny v osobných údajoch do 5 pracovných dní.

 

 

 

 

                   Žiakom sa zakazuje:

 

a) fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou (§7 ods.1 písm. c) zákona č. 377/2004 Z.z.),

 

b) prinášať do školy a na školské podujatia veci ohrozujúce zdravie a život, napr. zápalky, zapaľovače, spreje, nožíky, teleskopické tyče a pod. a veci, ktoré rozptyľujú pozornosť žiakov na vyučovaní,

 

 

c) počas vyučovania používať mobilné telefóny, elektronické prehrávače, diktafóny a pod.,

 

d)  prinášať do školy a na školské podujatia alkoholické nápoje, drogy, zábavnú pyrotechniku, výbušniny a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole a na školských podujatiach,

 

e) písať po laviciach, dverách, oknách a stenách budovy školy a inak znehodnocovať interiér , exteriér a majetok školy,

 

f) znehodnocovať a ničiť zeleň v budove školy a jej okolí,

 

  1. otvárať veľké okná v učebniach (okná môžu otvárať žiaci len pod dohľadom

učiteľa) a vyklánať sa z okien

  1. klamať a podvádzať ( napr.opisovanie ) zamestnancov školy,
  2. nevhodným spôsobom prejavovať svoje pocity (krik, trieskanie a pod.) a používať vulgárne výrazy

 

  1. na vyučovaní a počas  mimoškolskej činnosti získavať  osobné údaje ( § 4 zákon č.122/2013 o ochrane osobných údajov ) o spolužiakoch, učiteľoch a ostatných zamestnancoch školy, týkajúce sa ich identity tzn. fotografovať, zhotovovať   obrazový , zvukový a písomný záznam a šíriť ho v rôznych médiách.

 

  1. páchať alebo podielať sa na psychickom či fyzickom násilí (šikanovaní) spolužiakov ( vyhrážanie, zastrašovanie ,urážanie, zosmiešňovanie, nadávanie a pod.)

 

  1. po vyučovaní svojvoľne sa pohybovať v priestoroch školy

 

 

Porušenie príkazov uvedených v odsekoch a) – k) sa bude považovať za závažné porušenie školského poriadku a porušenie zákona.

 

 

II. časť

 

Práva žiakov

 

      Každý žiak má právo:

 

   a) na ochranu svojej osobnosti  a ochranu osobných údajov v zmysle zákona

         č.245/2008 (školský zákon ) a zákona   č.122/2013 o ochrane osobných údajov,

 

      b) na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu a bezplatné vzdelávanie,

 

c) na kvalitné vyučovanie v každom predmete a tolerantný prístup učiteľa,

 

 1. na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb pri písomných a ústnych odpovediach,

 

 1. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť   sa   výsledok   každého

          hodnotenia   a  na   objektívne   hodnotenie   a  posúdenie      svojich    študijných         

          a pracovných výsledkov,

 

 1. na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

 

 1. na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

 

 1. na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

 

 1. na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

 

 1. organizáciu výchovy a vzdelávania primerane jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

 

 1. na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

 

 1. na vyjadrenie svojho vlastného názoru na hodnotenie a pracovný postup učiteľa,

 

 1. poznať dôvod, pre ktorý nie je alebo nebola akceptovaná jeho požiadavka, prípadne ospravedlnenie,

 

 1. na komunikáciu s nadriadeným v duchu zásad humanity a demokracie,

 

 • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,

 

 1. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov (byť   informovaný   o   výsledku   každého  hodnotenia   a klasifikácie; pri ústnom  vyskúšaní ihneď, pri hodnotení písomných skúšok najneskôr do 14 dní),

 

 1. podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (predmetové olympiády, SOČ a pod.) a krúžkovej činnosti,

 

 1. na aktívnu ochranu školou pred rôznymi negatívnymi javmi,

 

 1. na tolerantný a zdvorilý prístup od ostatných,

 

 1. na informácie týkajúce sa právnych predpisov (pri výchove a vyučovaní, bezpečnosť a ochrane zdravia pri práci, požiarna ochrana a pod.),

 

 1. zúčastňovať sa mimoškolských akcií organizovaných školou (výlety, exkurzie, strojový čas v laboratóriu výpočtovej techniky, krúžky a pod.),

 

 1. na získavanie informácií z INTERNETU za účelom rozšírenia si vedomostného obzoru,

 

 1. požiadať o komisionálne preskúšanie, v prípade neplnoletého žiaka požiada zákonný zástupca,

 

 1. byť volený do žiackej rady a rady školy,

 

 

 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu   a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

 

 

 

 

 

 

III. časť

 

Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

 

 

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo:

             (§ 144 ods. 6 školského zákona)

 

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z.
 2. oboznámiť sa výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 5. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy,
 6. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 7. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

 

 

 

 

 

 

 1. Povinnosti zákonných zástupcov:

(§ 144 ods. 7 školského zákona)

 

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 1. vytvoriť  pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 2. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom,
 3. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 4. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 6. dbať, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas a dôvod neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doložiť potrebnými dokladmi.

 

 

 

IV. časť

Dochádzka žiakov do školy

 

 1. Žiaci prichádzajú do školy včas (minimálne 15 min. pred začatím vyučovania) tak, aby sa mohli dôkladne pripraviť na vyučovanie. Neskoré príchody posudzuje individuálne triedny učiteľ.

 

 1. V priebehu vyučovania je odchod zo školy žiakovi povolený iba v osobitných a odôvodnených prípadoch. Žiak musí požiadať o uvoľnenie triedneho učiteľa a v prípade jeho neprítomnosti vyučujúceho podľa rozvrhu hodín. Podpísané povolenie žiaci odovzdajú na vrátnici. Ak odídu bez vypýtania, vymeškané hodiny sa neospravedlnia.

 

 1. Žiaci sú povinní dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín, zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných , voliteľných a nepovinných vyučovacích predmetov, triednických hodín a zúčastňovať sa podujatí organizovaných školou.

 

 1. Ak sa neplnoletí žiaci nemôžu zúčastňovať na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiadajú rodičia alebo iní zákonní zástupcovia triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.

 

 1. Ak sa neplnoletí žiaci nemôžu zúčastňovať na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, sú zákonní zástupcovia povinní najneskôr do dvoch dní oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti. Pri návrate na vyučovanie sú neplnoletí žiaci povinní predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom alebo lekárom. Triedny učiteľ na základe predloženého ospravedlnenia ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

 

 1. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami podľa postupov uvedených v bode 4. a 5.,  ak s tým súhlasia zákonní zástupcovia (rodičia).

 

 1. Ak žiaci neprinesú písomné ospravedlnenie do troch pracovných dní po nástupe do školy, alebo ak zdôvodnenie príčiny absencie neuzná triedny učiteľ za dostačujúce, považujú sa vymeškané hodiny za neospravedlnené.

 

 1. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca ,vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.

       Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce

       vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

 

 1. Ak sa žiaci, ktorí splnili povinnú školskú dochádzku, nezúčastnili na vyučovaní najmenej 5 vyučovacích dní a ich neúčasť na vyučovaní nie je ospravedlnená, triedny učiteľ upozorní riaditeľku školy, ktorá písomne vyzve žiakov (ak sú neplnoletí, zákonného zástupcu), aby v určenej lehote predložili dôvod neprítomnosti; súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal.

 

 1. Ak žiaci svojím správaním a agresivitou ohrozujú bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a zamestnancov školy alebo narúšajú výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňujú ostatným účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu výchovu a vzdelávanie, riaditeľka školy v zmysle § 58 ods.3 a 4 školského zákona žiaka okamžite vylúči z výchovno-vzdelávacieho procesu a privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo policajný zbor. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľka školy písomný záznam.

 

V. časť

 

Výchovné opatrenia

 

     Výchovnými opatreniami sú pochvaly a iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

     Žiakovi možno udeliť pochvalu za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a záslužný alebo statočný čin.

 

 1. Pochvala triednym učiteľom:

 

 1. za výborný prospech – prospel s vyznamenaním,
 2. za vzornú dochádzku do školy podľa individuálneho posúdenia triednym učiteľom,
 3. za úspešnú reprezentáciu triedy,

 

 

 

 1. Pochvala riaditeľkou školy:

 

 1. za výborný prospech – študijný priemer 1,0,
 2. za úspešnú reprezentáciu školy,
 3. verejné uznanie inou osobou.

Návrhy na udelenie pochvaly sa prerokujú v pedagogickej rade.

 

          Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované    previnenia voči šk. poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti, alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie, alebo pokarhanie v zmysle § 58 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z.z. ( školský zákon ) v znení neskorších predpisov nasledovne:

 

 

 

1. Pokarhanie od triedneho učiteľa:

 

   Za menej závažné priestupky uvedené v časti I. (správanie žiakov) a za neskoré príchody podľa individuálneho posúdenia triedneho učiteľa.

 

2. Pokarhanie riaditeľkou školy:

 

 1. za závažné porušenie školského poriadku,
 2. za porušenie zákazu prinášať do školy a mimoškolské podujatia legálne drogy (alkoholické nápoje a tabak) a nelegálne drogy,
 3. za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok (drogy a podobne) v škole a na školských akciách,
 4. za úmyselné poškodzovanie školského majetku.

 

 

 

     Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, možno mu uložiť  za závažné alebo opakované previnenia voči šk. poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, alebo mravným normám spoločnosti:

 

 

1. Podmienečné vylúčenie zo školy:

 

 1. za úmyselné ublíženie na zdraví,
 2. šikanovanie (šikanovaním sa rozumie akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie, alebo ich zastrašovanie) a vydieranie,
 3. za vandalizmus a úmyselné poškodzovanie majetku školy a krádež,
 4. za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie a život žiakov a učiteľov (alkohol, drogy, výbušniny, zábavná pyrotechnika a pod.) do školy alebo na činnosti organizované školou,
 5. za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,
 6. porušovanie školského poriadku ( účasť na vyučovaní ).

          V rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia riaditeľka školy určí skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľka školy žiaka vylúči zo štúdia.

 

2. Vylúčenie zo školy:

 

 1. za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy,
 2. za veľmi vážne porušenie šk. poriadku ( nedbalá dochádzka do školy ).

 

 

    Žiakovi je možné uložiť pokarhania od triedneho učiteľa, od riaditeľky školy, podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia po prerokovaní v pedagogickej rade do 2 mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do 1 roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

     V zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov sa na rozhodnutie riaditeľky  o udelení pokarhania riaditeľkou školy a podmienečné vylúčenie nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní (proti tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolať sa).

 

    Opatrenia vo výchove sa zaznamenávajú do osobného spisu žiaka. Opatrenia vo výchove udelené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľka školy zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom.

 

 

VI. časť

 

Hodnotenie a klasifikácia správania  

                   

                        

 1.    Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

 

 1.    Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení šk. poriadku a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

 

 1. Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií:

 

  1. stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku  a riadi sa ním. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve  a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení,

 

  1. stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku,

 

  1. stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, alebo pedagogických zamestnancov,

 

  1. stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

 

 

Klasifikácia správania žiaka sa uvádza na vysvedčení a zaznamenáva sa do katalógového listu žiaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. časť

 

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov

 

  1. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka.
  2. Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.
  3. Žiak má právo
   1. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
   2. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia. Učiteľ oznámi výsledok hodnotenia pri ústnom skúšaní ihneď. Pri písomnom skúšaní predloží písomné práce k nahliadnutiu a oznámi výsledok najneskôr do 14 dní.
   3. na objektívne hodnotenie.
  4. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
  5. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva.

Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.

  1. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.
  2. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach uvedie slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.
  3. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
   1. sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,
   2. sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
   3. rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy),
   4. konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie,
   5. rozhovormi so žiakom.
  4. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka v klasifikačnom hárku (vlastnom a žiackom) ihneď po ukončení klasifikácie a v elektronickej žiackej knižke 1 x týždenne, z dôvodu poskytnutia spätnej väzby, usmerňovania výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka  a informovania jeho zákonných zástupcov .
  5. Žiak je z predmetu skúšaný ústne alebo písomne. Žiak musí byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne musí byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát.
  6. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.
  7. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru.
  8. Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou.
  9. Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou.
  10. Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú:
   1. známky z ústnych odpovedí,
   2. známky z písomných prác,
  11. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

VIII.časť

 

Hodnotenie a klasifikácia

 

 1.    Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami:

 

1 – výborný

2 – chválitebný

3 – dobrý

4 – dostatočný

5 – nedostatočný

 

 1.    Predmety etická výchova, estetická výchova, náboženská výchova,  a nepovinné predmety sa neklasifikujú, v katalógovom liste a na vysvedčení žiaka sa uvedie absolvoval(a) alebo neabsolvoval (a).

 

 1.    Všetky voliteľné predmety sa klasifikujú.

 

 1.    Hodnotenie žiakov sa vykonáva známkou alebo percentuálnym hodnotením. Hodnotenie známkou je forma hodnotenia, ktorého výsledky sa vyjadrujú (v súlade s ustanovením čl. VIII. ods. 1.) stupňami klasifikácie.

         Hodnotenie percentami sa používa pri klasifikácii  a hodnotení písomnej formy  

      maturitnej skúšky.

 

 1.    Riaditeľka školy zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní neplnoletého žiaka mohol priebežne informovať jeho zákonný zástupca prostredníctvom triednych učiteľov na pravidelných zasadnutiach združenia rodičov. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania informuje triedny učiteľ zákonných zástupcov preukázateľným spôsobom.

 

 1.    Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje, riaditeľka školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do 31. marca.

 

 1.    Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta, a to v dňoch určených riaditeľkou školy.

 

 1.    Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný, alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných predmetov, môže opakovať ročník na základe rozhodnutia vydaného riaditeľkou školy.

 

 1.    Ročník opakuje žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných alebo dlhodobého pobytu v zahraničí (§ 55 ods. 18 a 19 školského zákona).

 

 1.    Žiak, ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný, najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, môže na základe rozhodnutia riaditeľky školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

 

 1.    Termín opravných skúšok určí riaditeľka školy tak, aby sa opravné skúšky vykonali najneskôr do 31. augusta.

   Žiakovi,  ktorý   zo  závažných dôvodov nemôže prísť  vykonať  opravnú skúšku           v určenom termíne a jeho neúčasť je ospravedlnená, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol klasifikovaný v poslednom týždni augusta, najneskôr do 15. októbra.

    

 1. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

 

IX.časť

 

Celkové hodnotenie

 

 1. Celkové hodnotenie žiaka na konci 1. a 2. polroka sa vyjadruje ( § 55 ods. zákona č.245/2008 Z. z )takto:

 

  1. prospel s vyznamenaním, ak v ani jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5, jeho správanie je veľmi dobré,

 

b) prospel veľmi dobre, ak v ani jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako   dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0, jeho správanie  

     je  hodnotené ako veľmi  dobré,

 

c)  prospel,   ak  nemá    stupeň prospechu nedostatočný   ani   v   jednom povinnom vyučovacom predmete,

 

d) neprospel,   ak     má   z   niektorého     povinného vyučovacieho  predmetu    aj     po      opravnej   skúške    stupeň prospechu nedostatočný.

 

 

 

X. časť

 

Komisionálne skúšky

§ 57 zákona č. 245/2008 Z.z.

 

    1. Žiak sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky:

     a) ak koná rozdielovú skúšku,

     b) ak je skúšaný v náhradnom termíne,

     c) ak žiak, alebo zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka,

     d) ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľky školy,

     e) ak vykonáva opravné skúšky,

     f)  v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,

     g) v prípade oslobodenia žiaka povinnosti dochádzať do školy,

     h) pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

    

 

     O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľka školy (§ 5 ods. 4 písm. k zákona č. 596/2003 Z.z).

             

2. Ak má žiak alebo zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie            na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa  vydania vysvedčenia požiadať riaditeľku školy o komisionálne preskúšanie. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

 

3.  Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná a skladá sa z:

     a) predsedu, ktorým je riaditeľka školy , alebo ňou poverený učiteľ,

     b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný 

         vyučovací predmet,

c) prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre príslušný vyučovací predmet.

 

4. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne, v deň konania  skúšky.

    Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.

 

   

 

 

     Školský poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou MŠ SR č. 65/2015 Z.z. o stredných školách.

     Schválený školský poriadok je otvorený dokument, ktorý je možné meniť a dopĺňať na základe pripomienok učiteľov, rodičov a žiakov školy.

 

 Bratislava 5. 9. 2017

 

                                                                                Mária Rodziňáková

                                             riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
  Hubeného 23, 834 08 Bratislava
 • 02 44 88 41 41
  fax: 02 44 88 11 09
  www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria