INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ŠTÚDIA Kritéria na prij. skúšku do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia Kritéria na prij. skúšku do 1. ročníka osemročnej formy štúdia

.

 INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ŠTÚDIA

 

 INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ŠTÚDIA

 

 

                                                                                                                  

           Gymnázium na Hubeného ul.č.23 v Bratislave v školskom roku 2018/2019 otvára :

- dve triedy štvorročného štúdia  s počtom žiakov 56 s rozšíreným vyučovaním anglického, resp. nemeckého jazyka,

     - jednu triedu osemročného štúdia s počtom žiakov 26 s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka.

Po absolvovaní štvorročného alebo osemročného štúdia na gymnáziu získa žiak úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne).

     PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM

 

       Prihlášky  na  štúdium  v zmysle  § 63,  ods.2,  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva zákonný zástupca uchádzača riaditeľovi ZŠ do 10.apríla 2018. Riaditeľ ZŠ  odošle prihlášky k nám do

20. apríla 2018.

         Žiak môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde. Žiak so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.                                                   PODMIENKY PRIJATIA  

               Do 1. ročníka štvorročnej formy budú prijatí žiaci na základe výsledkov prijímacej skúšky, výsledkov zo  ZŠ (koncoročné hodnotenie z 8. ročníka a polročné hodnotenie z 9. ročníka) a výsledkov Testovania 9-2018.V prípade 90% úspešnosti v obidvoch predmetoch bude žiak prijatý bez prijímacej skúšky.

              Do 1. ročníka osemročnej formy (prímy) budú prijatí žiaci z 5. ročníka ZŠ na základe výsledkov prijímacej skúšky.

              Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa bude konať

14. mája 201817. mája 2018 písomnou formou v rozsahu učebných osnov učiva ZŠ.

Podrobné kritériá budú zverejnené na web stránke školy.

 

               V štvorročnej aj osemročnej forme štúdia postupujeme podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý zahŕňa povinné a voliteľné predmety, prostredníctvom ktorých žiaci získavajú informácie potrebné pre ďalší vzdelanostný rast.

              Obsah štúdia je daný školským vzdelávacím programom, ktorý je vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Súčasťou vyučovania povinných predmetov je výučba dvoch cudzích jazykov, ktoré si žiaci po prijatí zvolili. Ponúkame výučbu anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka.

          

  Týždenná hodinová dotácia vyučovania cudzích jazykov:

           štvorročná forma

1.roč.

2 roč.

3. roč.

4. roč.

spolu

1. cudzí jazyk

5

5

4

4

18

2. cudzí jazyk

4

4

3

3

14

         

osemročná forma

príma

sek.

tercia

kvarta

kvinta

sexta      

septima

oktáva

spolu

1. cudzí jazyk

5

5

5

5

5

5

4                         

4

38

2. cudzí jazyk

2

2

2

3

3

3

3

3

21

            Na vyučovaní i vo voľnom čase môžu žiaci využívať kvalitnú materiálnu vybavenosť školy (učebné pomôcky, didaktickú a výpočtovú techniku, internet, interaktívne tabule, tablety, dataprojektory).

            Na rozšírenie vedomostného obzoru organizujeme pre žiakov rôzne súťaže, domáce a zahraničné exkurzie a výlety, športové turnaje, lyžiarske kurzy.

             Jednostranné zaťaženie (duševné) žiaci môžu kompenzovať regenerovaním svojich síl aj v mimovyučovacom čase v dvoch telocvičniach, v posilňovni a na multifunkčnom ihrisku.

 Pre žiakov školy sú organizované rôzne súťaže v jednotlivých športových odvetviach.

 

           

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

tel. č .: 02/44884141            fax:02/44881109         http://www.ghubeneho.edupage.org       e-mail: ghubeneho@ghubba.edu.sk

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria