• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Výsledky príjímacieho konania pre šk. rok 2024/2025 do

   8-ročnej formy voľných miest nula,

   4-ročnej formy voľných miest nula a

   5-ročnej bilingválnej formy voľných miest nula.

  • Informácia k výsledkom prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročnej, 5-ročnej bilingválnej a 8-ročnej formy štúdia pre školský rok 2024/2025

    

   Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený dňa 17.5.2024 na výveske školy a na webovej stránke školy.

   Neprijatým uchádzačov odošle riaditeľ školy rozhodnutie o neprijatí najneskôr 17.5.2024.

   Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname uchádzačov zo 17.5.2024 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

   Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov prijímacieho konania, t.z. do 22.5.2024. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške, strácajú platnosť.

   Po doručení písomného potvrdenia riaditeľka školy vyhotoví a doručí rozhodnutie o prijatí uchádzačovi do 5 pracovných dní.

   Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov na vzdelávanie môžu podať odvolanie (riadne doručenie odvolaní – poštou, osobne cez podateľňu školy, cez e-schránku, nie cez Edupage ani nie e-mailom).

    

    

    

    

   Mgr. Jana Grančičová, v.r.

                                                                                                                                           riaditeľka školy

    
  • Deň otvorených dverí

   Sa uskutoČnIL V UTorok 5. decembra 2023

   od 8:15 do 13:00 hod.

    

   PROGRAM DOD:

   • informácie o prijímaní na naše gymnázium, možnosti a zameranie štúdia 
    • v štvorročnom študijnom odbore - 7902 J 00  (určené pre 9. ročník)
    • v osemročnom študijnom odbore- 7902 J 00  (určené pre 5. ročník)
    • v päťročnom študijnom odbore - 7902J74 bilingválne štúdium slovensko-anglické (určené pre 8. a 9. ročník)
   • Informácie o našej škole a možnostiach štúdia nájdete v priložených videách a materiáloch:

   Prezentácia o škole

   História školy

  • Oslavy 50. výročia Gymnázia Hubeného

   Dňa 8.6.2023 o 10.00 sa otvorili brány Nemeckého kultúrneho domu v Rači pre všetkých, ktorí si v týchto nádherných priestoroch prišli pripomenúť a osláviť 50. výročie vzniku nášho gymnázia.

   Program podujatia prebiehal v réžii dvojice skúsených moderátorov – p. Bomboša a p. Martinkovej z Rádia Slovensko a priniesol množstvo úsmevných momentov pri spomienkach bývalých absolventov a moderátorov na časy strávené na našom gymnáziu. Tiež sme si mohli pozrieť video-odkazy bývalých absolventov, ktorí síce nemohli byť prítomní, ale aspoň takto prejavili škole svoju priazeň. Prítomným sa poďakovala za účasť p. riaditeľka - Janka Grančičová. Program doplnili tanečné, spevácke a hudobné vystúpenia našich žiakov, ale aj bývalých absolventov. Sme radi, že pozvanie prijali aj bývalí starší kolegovia, ktorí neunikli otázkam moderátorov. Po slávnostnom obede bol čas na mnohé neformálne rozhovory.

   Atmosféru podujatia plne zachytávajú nasledujúce fotografie.

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 20. 5. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom