O škole

História školy

profesionalita – vzťah k prírode – osobná zaujatosť – individuálny prístup – kreativita – stabilita – tradícia – príjemné prostredie – spolupráca – slušnosť

 

 

 

kliknite na obrázok a pozrite si video o škole:   

 

 

 

pozrite si prezentáciu o škole: skola.pptx

 

 

Gymnázium na Hubeného ul. č 23 bolo zriadené 1.9.1972, na škole začínalo   študovať 270 žiakov.

 

V roku 1976 bola zriadená prvá trieda so zameraním na telesnú výchovu – basketbal.

 

V roku 1993 zaradilo MŠ SR naše gymnázium do siete 8-ročných gymnázií.

 

 

 

Žiaci študujú v dvoch formách štúdia - osemročnej a štvorročnej so zameraním na cudzie jazyky. V štvorročnej forme štúdia školský vzdelávací program v jednej triede v   každom ročníku umožňuje zameranie na telesnú výchovu - basketbal.

 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Rodziňáková

 

              Zástupkyňa riad. školy:  Mgr. Janka Grančičová  

 

Formy štúdia – šanca pre každého

 

V roku 1976 bola otvorená prvá trieda so špecializáciou na basketbal. Postupne sa začali profilovať nielen výborní hráči, ale aj úspešní tréneri a rozhodcovia. Od 1. septembra 1994 každý školský rok otvárame jednu triedu osemročného štúdia so zameraním na cudzie jazyky s cieľom podporiť nadané a kreatívne deti. Žiaci tohto typu štúdia vykazujú vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach. Okrem týchto foriem štúdia ponúkame štvorročné štúdium so všeobecných zameraním pre absolventov základných škôl, ktorí sa v budúcnosti chcú uchádzať o štúdium na vysokej škole. Úspešnosť prijatia žiakov nášho gymnázia na vysoké školy je každý rok vyše 90 percent.

 

Úspechy našich študentov – vizitka školy

v  matematike: úspešná účasť v olympiádach z matematiky, v MAKS-e, v Matematickom klokane...

v  informatike: 1. miesto v olympiáde z informatiky, 2. miesto v medzinárodnej informatickej olympiáde...

v  telesnej výchove: víťazstvá a popredné miesta v Majstrovstvách sveta a Slovenska v basketbale stredných škôl a pod.

v  dejepise: víťazstvá a čestné uznania za účasť v Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)...

v  slovenskom jazyku a literatúre: víťazstvo v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka, účasť, víťazstvo a popredné miesta v súťažiach tvorivého písania a recitácie...

v  cudzích jazykoch: účasť a úspechy v olympiádach z anglického a nemeckého jazyka...

v  iných: úspechy v chemickej a geografickej olympiáde, účasť v SOČ v predmete biológia a veľa iných úspechov

 

Ponúkame viac ako klasické vzdelávanie

            Zapájame sa do projektov, ktoré otvárajú študentom nové obzory: Digitálni Štúrovci, Socrates – Comenius, Infovek, EÚCYS, Springsday, Konto Orange, medzinárodné anglické projekty Prelet nad Európou a Present, past, future. Realizujeme záujmové krúžky, predmetové olympiády, medzitriedne súťaže v športových zápasoch (futbal, volejbal, basketbal),  literárne a výtvarné súťaže. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sú rôzne kultúrne podujatia, exkurzie, vzdelávacie aktivity: divadelné predstavenia v popredných slovenských divadlách, divadlo v anglickom jazyku, každoročný festival EKO TOP FILM, výstavy BIB a v Slovenskej národnej galérii, besedy so spisovateľmi, vedecké cukrárne, tematicky zamerané historické exkurzie, poznávacie exkurzie v rámci celého Slovenska (Martin, Trnava, Závažná Poruba, Modra) a v zahraničí (Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Poľsko, Maďarsko, Fínsko, Rakúsko). Žiaci 4. ročníkov sa každý rok stávajú dobrovoľnými darcami krvi v rámci biológie, zúčastňujeme sa charitatívnych zbierok a spolupracujeme s Červeným krížom. Dva razy do roka organizujeme slávnostné akadémie, ktoré sú prehliadkou talentov školy.  Škola má výchovného poradcu a spolupracujeme s psychologicko-pedagogickou poradňou.

 

Vybavenie školy – predpoklad úspešného vzdelávania     

         Efektívnosť vyučovacieho procesu podporuje veľmi dobré priestorové a materiálno-technické vybavenie jednotlivých učební. K dispozícii máme 26 učební, 12 odborných učební, laboratóriá chémie, biológie, fyziky, 3 laboratóriá výpočtovej techniky, 6 jazykových učební na skupinové vyučovanie, 1 multimediálnu učebňu na vyučovanie predmetu umenie a kultúra, 2 telocvične, posilňovňu.  Vybavenosť školy učebnými pomôckami je na dobrej úrovni. Vo vyučovacom procese využívame najmodernejšie technické výdobytky a to: počítače, interaktívne tabule, internet a iné didaktické pomôcky, napr. vizualizér.

Súčasťou našej školy je bufet a školská jedáleň, v ktorej sa denne pripravuje druhovo pestrá strava doplnená zeleninovými šalátmi, ovocím alebo koláčmi. Máme vlastnú webovú stránku, pre informovanosť žiakov a rodičov využívame elektronickú žiacku knižku. Pripravujeme wi-fi systém a spustenie elektronického identifikačného systému žiakov pre zvýšenie bezpečnosti školy a efektivity práce.

 

Školský vzdelávací program

            Okrem klasických povinných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, informatika, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematiky, chémia, fyzika, náuka o spoločnosti, dejepis, umenie a kultúra, telesná výchova, biológia a pod.) ponúkame  pre študentov vyšších ročníkov voliteľné semináre, ktoré si vyberajú podľa svojich profesijných záujmov (konverzácia v anglickom alebo v nemeckom jazyku, literárny seminár, seminár z matematiky, psychológia, seminár z dejepisu, seminár z chémie, seminár z biológie, spoločenskovedný seminár a pod.). Študent ukončuje štúdium na našej škole maturitnou skúškou. Po jej absolvovaní dostáva maturitné vysvedčenie.

 


...Niektorí  naši  známi  absolventi...

 

ALFRÉD  ACZEL herec  
DAGMAR  BAJNOKOVÁ herečka  
RÓBERT BEŇO moderátor  
PETER  BIELIK moderátor (TA3)
ROMAN  BOMBOŠ redaktor (Slov.rozhlas)
DÁRIUS  BOŠIAK moderátor (TA3)
JURAJ DROBA - predseda BSK poslanec NR SR
PETRA  FICOVÁ - fotografka  
FEDOR  FLAŠÍK „mediálny mág"
ZUZANA  FRENGLOVÁ    herečka  
DUŠANA FRIDRICHOVÁ 2. VICEMISS SLOVENSKO 1999
TIBOR  FRLAJS herec  
MARTIN  GAŠPAR hudobník  
MATEJ  HAJKO športový redaktor
VERONIKA HUSÁROVÁ - MISS SLOVENSKO 2007
ĽUBOŠ  JARJABEK dramaturg  
PETER  KOČIŠ moderátor, herec
JÁN  LIPIANSKY hokejista reprezentant SR
IVAN  MARTINKA bábkoherec, kúzelník
PETER  MIČUDA basketbalista
ANTON  MOLNÁR hovorca-redaktor  
GUSTÁV  MURÍN spisovateľ  
IGOR NEMEČEK predseda SZĽH  
DANIEL  OČENÁŠ moderátor (Markíza)
EVA  ÓDOROVÁ stolná tenistka reprezentantka SR
BRAŇO  ONDRUŠ poslanec SNR  
SILVIA PETROVIČOVÁ - MISS INTERNET 2007
PETRA  POLNIŠOVÁ herečka, zabávačka
IVAN  PREDMESKÝ režisér  
VIERA PROKEŠOVÁ poetka  
TOMÁŠ PROKOPČÁK zástupca šéfredaktara denníka SME  
bratia  RANČÍKOVCI basketbalisti- reprezentanti SR
JURAJ  SÝKORA hokejista 5-násobný majster SR
bratia  ŠEREDOVCI stolní tenisti - reprezentanti SR
MICHAL ŠTENCL - laureát Krištaľového krídla za hospodárstvo Podnikateľ roka 2011
DÁVID  TOYA basketbalista
PETER  VALUŠIAK polárnik  
ĽUBOŠ  VAŠKO športový redaktor  

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria