Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk AJNE
anglický jazyk ANJ
biológia BIO
cvičenia z matematiky CVM
dejepis DEJ
deskriptívna geometria DEG
estetická výchova EST
etická výchova ETV
fyzika FYZ
geografia GEG
hudobná výchova HUV
chémia CHEM
informatická výchova INV
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
matematika MAT
náboženská výchova NAV
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
programovanie PRO
psychológia PSY
psychosociálny tréning PSV
seminár z biológie SEB
seminár z dejepisu SED
seminár z fyziky SEF
seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
seminár z informatiky SEN
seminár z matematiky SEM
seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
slovenský jazyk a literatúra SJL
spoločenskovedný seminár SPS
správanie Spr
športová príprava SPP
technika TECH
telesná a športová výchova TSV
telesná výchova TEV
umenie a kultúra UKL
výchova umením VYU
výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Hubeného 23, Bratislava
    Hubeného 23, 834 08 Bratislava
  • 02 44 88 41 41
    fax: 02 44 88 11 09
    www.ghubeneho.edupage.org

Fotogaléria